โครงสร้างหน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง ภ.จว.สุรินทร์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 
– งาน 1 ฝอ.(ธร.กพ.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายกำลังพล) มีหน้าที่ดังนี้
     ให้คำแนะนำ และกำกับดูแล รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ในการรักษา ขวัญ และวินัย ของกำลังพลที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งนี้ต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำบัญชีอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง ตลอดจนการจัดทำทะเบียนพลที่มีอยู่จริง ดำเนินการเรื่องสิทธิอันพึงมีพึงได้ ตลอดจนบำเหน็จความชอบ กรณีปกติ และกรณีพิเศษ อันอาจเกิดขึ้นของกำลังพล และหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งนี้ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจ และการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน นำข้อมูลความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการแก้ไขปัญหาการก่อความ ไม่สงบ ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติ และการควบคุมบังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ ไปประกอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกัน เสนอแนะ จัดทำนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล ตลอดจนดำเนินการจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ– งาน 2 ฝอ.(นผ.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายแผนและยุทธการ) มีหน้าที่ ดังนี้
     ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับ ดูแลแผนการถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอื่น และแผนด้านกิจการพิเศษ การวางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พิจารณาปรับปรุงวิธีการ และรูปแบบของการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ให้มีความเหมาะสม กับสถานการณ์ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ทันสมัย การดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนทำโครงการ ตลอดจนควบคุม กำกับ ดูแลแผนความมั่นคงภายในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน รายงานผลของโครงการต่างๆ และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค ๓ และกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์– งาน 3 ฝอ.(กบ.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายส่งกำลังบำรุง) มีหน้าที่ ดังนี้
     ให้ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ หน่วยปฏิบัติในสังกัด กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดหา ควบคุม แจกจ่าย ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม คำสั่งนี้ ดำเนินการส่งกำลังบำรุงในภาพรวมต่อหน่วยงาน และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ พิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้หน่วยสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ และเข้าสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว– งาน 4 ฝอ.(งป.กง.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายการเงินและงบประมาณ) มีหน้าที่ ดังนี้
     จัดเตรียมงบประมาณในการสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยเหนือ สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กรณีมีภารกิจเร่งด่วน ศึกษาและพัฒนาแนวทางการขอรับการสนับสนุน และใช้จ่ายงบประมาณในภารกิจการรักษาความสงบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการให้การงบประมาณการเงินสำหรับภารกิจนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี ประสิทธิภาพ เร่งรัดการตรวจสอบ เบิกจ่ายเงินแก่บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้หน่วยเหนือทราบตามกำหนด– งาน 5 ฝอ.(ปชส.กร.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์) มีหน้าที่ ดังนี้
     ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้อุปกรณ์ และสื่อการประชาสัมพันธ์ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ที่มีอยู่ เพื่อเผยแพร่ความจริงของการกระทำผิดกฎหมาย และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการและภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่ง ด้วย ร่วมกับฝ่ายแผนและยุทธการ ในการศึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติการข่าวสารการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา และคำแนะนำต่อหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความ สามารถในการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชนต่อนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนำ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ สำรวจ และประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบาย โครงการ และการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วน ดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์– งาน 6 ฝอ.(คด.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายวินัย)มีหน้าที่ ดังนี้
     ให้รวบรวมสถิติการร้องเรียน ข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัย หรือกระทำผิดคดีอาญา โดยจัดแยกเป็นประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหาเรื่องส่วนตัว และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและตรวจสำนวนคดีอาญาทุกประเภทที่ข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญา และหรือผู้บังคับบัญชาตรวจพบเป็นข้อบกพร่อง ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินัย รวบรวม ศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน คำสั่งศาล คำพิพากษา และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการรักษาความสงบ เพื่อนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผู้ก่อความไม่สงบ ให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ แก่ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนคดี ทั้งในประเด็นการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ก่อความไม่สงบ และการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อให้การสอบสวนดำเนิน คดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาและตรวจสอบ รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในสำนวนการ สืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวนพิจารณาทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไม่มีการสืบสวนหรือสอบสวนเนื่องจากเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ ชัดแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด แล้วมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจเพื่อสั่งการหรือลงโทษตามความเหมาะสม– งาน 7 ฝอ.(ทส.)ภ.จว.สุรินทร์ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีหน้าที่ ดังนี้
     เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการประมวลผลเพื่อใช้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ใน การวางแผน วางระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ในตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ ให้การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วย เมื่อได้รับคำสั่งหรือร้องขอ ให้การสนับสนุนการจัดการการติดต่อสื่อสาร สิ่งอุปกรณ์รายงาน และหน่วยเทคนิคทางด้านสื่อสาร ตลอดจนการถ่ายทอดและบันทึก ภาพ เสียง ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของการก่อความไม่สงบไปยัง ศปก.สน. และสถานที่ทำการของผู้บังคับบัญชาใช้ควบคุม สั่งการ ให้การสนับสนุนการดำเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านวิชาการ และการปฏิบัติการต่อทุกหน่วยที่ปฏิบัติตามแผน รับผิดชอบการเชื่อมต่อระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ของหน่วยงานในสังกัดกับหน่วยเหนือ– ฝ่ายสอบสวนและกฎหมาย มีหน้าที่ ดังนี้
     รายงานเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย การค้าหญิงและเด็ก หรือการค้ามนุษย์ งานคดีในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ จัดเตรียมข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้แก่ผู้บังคับบัญชา พัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวน ในการสอบสวนดำเนินคดีการก่อความไม่สงบ และคดีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง– ฝ่ายสืบสวนและการข่าว มีหน้าที่ ดังนี้
     ให้รวมรวมข้อมูลอาชญากรรม สถานการณ์การชุมนุม รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำการประมวลและวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่างๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการหาข่าวสาร ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางในการสืบสวน ติดตามจับกุมคนร้ายในคดีต่าง ๆ และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท ดำเนินการงานบูรณาการด้านการข่าว รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำทะเบียนประวัติของแหล่งข่าว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของแหล่งข่าว (สายลับ)หรือแหล่งข่าวอื่นๆ